هنرمند Alex Johnson در سال 2014 این صندلی را از چوب بلوط بزرگی ساخت.این هنرمند 6 ماه را صرف تکمیل و ساخت این صندلی صرف کرد.

 

صندلی بزرگ بلوط (11 عکس)

صندلی بزرگ بلوط (11 عکس)

صندلی بزرگ بلوط (11 عکس)

صندلی بزرگ بلوط (11 عکس)

صندلی بزرگ بلوط (11 عکس)

صندلی بزرگ بلوط (11 عکس)

صندلی بزرگ بلوط (11 عکس)

صندلی بزرگ بلوط (11 عکس)

صندلی بزرگ بلوط (11 عکس)

صندلی بزرگ بلوط (11 عکس)

صندلی بزرگ بلوط (11 عکس)