هنرمندی به نام Tony Orrico با استفاده از بدنش به جای دست هایش به عنوان حرکت دهنده قلم ها، و رقص های عجیب بر روی صفحات کاغذی بزرگ ، نقاشی هایی بسیار عجیب ولی جالب را خلق می کند که از نظر بسیاری شگفت انگیزند.

 

نقاشی های شگفت انگیز با بدن !! (9 عکس)

نقاشی های شگفت انگیز با بدن !! (9 عکس)

نقاشی های شگفت انگیز با بدن !! (9 عکس)

نقاشی های شگفت انگیز با بدن !! (9 عکس)

نقاشی های شگفت انگیز با بدن !! (9 عکس)

نقاشی های شگفت انگیز با بدن !! (9 عکس)

نقاشی های شگفت انگیز با بدن !! (9 عکس)

نقاشی های شگفت انگیز با بدن !! (9 عکس)

نقاشی های شگفت انگیز با بدن !! (9 عکس)