هنرمند Amanda Lee با استفاده از پتانسیل پنهان خود و با مداد رنگی معمولی تصاویر جالبی با ترکیب چهره شخصیت هنرمند Amanda Lee با استفاده از پتانسیل پنهان خود و با مداد رنگی معمولی تصاویر جالبی با ترکیب چهره شخصیت های کارتونی مشهور و حیواناتی که در ماجرای  کارتون با آنان بوده اند، آثار جالبی خلق کرده است.های کارتونی مشهور و حیوانات آثار جالبی خلق کرده است.

 

ترکیب چهره کاراکتر های مشهور و حیواناتشان (7 عکس)

ترکیب چهره کاراکتر های مشهور و حیواناتشان (7 عکس)

ترکیب چهره کاراکتر های مشهور و حیواناتشان (7 عکس)

ترکیب چهره کاراکتر های مشهور و حیواناتشان (7 عکس)

ترکیب چهره کاراکتر های مشهور و حیواناتشان (7 عکس)

ترکیب چهره کاراکتر های مشهور و حیواناتشان (7 عکس)

ترکیب چهره کاراکتر های مشهور و حیواناتشان (7 عکس)