هنرمند مفهومی  Amy Judd’s با ایجاد تصاویر غنی با حساسیت نرم تصاویر منحصر به فرد زیبایی را خلق کرده است. بازی با کالبد جسم و نور نرم به هنرمند در جادویی کردن تصاویر کمک شایانی نموده است.

 

نقاشی های سورئال از زن(10 عکس)

نقاشی های سورئال از زن(10 عکس)

نقاشی های سورئال از زن(10 عکس)

نقاشی های سورئال از زن(10 عکس)

نقاشی های سورئال از زن(10 عکس)

نقاشی های سورئال از زن(10 عکس)

نقاشی های سورئال از زن(10 عکس)

نقاشی های سورئال از زن(10 عکس)

نقاشی های سورئال از زن(10 عکس)

نقاشی های سورئال از زن(10 عکس)