مدیر خلاق Stephen McMennamy سری عکس های جدیدی از ترکیب اشیاء را تهیه نموده که با استفاده از کولاژ این تصاویر را زیباتر و جذاب تر ساخته است.

 

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)

ترکیب و همگام سازی عکس ها با یکدیگر (14 عکس)