پس از برنده شدن Leonardo DiCaprio در اسکار پس از چندین سال، حاشیه های این سوژه بسیار داغ بوده است تا جایی که برای این بازیگر کاریکاتور های فراوان و از طرف دیگر عکس هایی معنی دار برای مخالفانش در فضای مجازی به سرعت رد و بدل شد. بعضی از این عکس ها بسیار جالب و خنده دار هستند.

 

در حاشیه برنده شدن لئوناردو دیکاپریو در اسکار (12 عکس)

در حاشیه برنده شدن لئوناردو دیکاپریو در اسکار (12 عکس)

در حاشیه برنده شدن لئوناردو دیکاپریو در اسکار (12 عکس)

در حاشیه برنده شدن لئوناردو دیکاپریو در اسکار (12 عکس)

در حاشیه برنده شدن لئوناردو دیکاپریو در اسکار (12 عکس)

در حاشیه برنده شدن لئوناردو دیکاپریو در اسکار (12 عکس)

در حاشیه برنده شدن لئوناردو دیکاپریو در اسکار (12 عکس)

در حاشیه برنده شدن لئوناردو دیکاپریو در اسکار (12 عکس)

در حاشیه برنده شدن لئوناردو دیکاپریو در اسکار (12 عکس)

در حاشیه برنده شدن لئوناردو دیکاپریو در اسکار (12 عکس)

در حاشیه برنده شدن لئوناردو دیکاپریو در اسکار (12 عکس)

در حاشیه برنده شدن لئوناردو دیکاپریو در اسکار (12 عکس)