این سگ که Mutka نام دارد متعلق به Krista Aalto است. وی میگوید از زمانی که این سگ را به خانه آورده ایم با تغییر چهره های جالب و بامزه اش ما را خوشحال کرده است.

 

سگ هزار و یک چهره (12 عکس)

سگ هزار و یک چهره (12 عکس)

سگ هزار و یک چهره (12 عکس)

سگ هزار و یک چهره (12 عکس)

سگ هزار و یک چهره (12 عکس)

سگ هزار و یک چهره (12 عکس)

سگ هزار و یک چهره (12 عکس)

سگ هزار و یک چهره (12 عکس)

سگ هزار و یک چهره (12 عکس)

سگ هزار و یک چهره (12 عکس)

سگ هزار و یک چهره (12 عکس)

سگ هزار و یک چهره (12 عکس)