هنرمندی به نام Kasia Wisniewski که در گذشته لباس عروسی طراحی می کرد، چندی است که به کار طراحی جواهرات پرداخته است. البته آثار او تفاوت اساسی با دیگر جواهر سازان دارد. او این جواهرات زیبا و شکیل را با چاپ گر های 3 بعدی خلق می کند.

 

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)

جواهرات ساخته شده با چاپگر های 3بعدی (14 عکس)