مادر و دختر لیتوانیایی با استفاده از پشم سبزیجات پشمی جالب ساخته اند همچنین اینکه این سبزیجات برای کودکان کنجکاو نیز بدون خطر و ایمن هستند.

 

سبزیجات پشمی (9 عکس)

سبزیجات پشمی (9 عکس)

سبزیجات پشمی (9 عکس)

سبزیجات پشمی (9 عکس)

سبزیجات پشمی (9 عکس)

سبزیجات پشمی (9 عکس)

سبزیجات پشمی (9 عکس)

سبزیجات پشمی (9 عکس)

سبزیجات پشمی (9 عکس)