پیمانکار کانادایی  Bernie Mitchell برای خلق آثار خود از محیط اطراف الهام میگیرد.این هنرمند از تمام چیزهای خلاقانه برای به تصویر در آوردن هنر نقاشی های دیواری خود بهره میبرد. تصاویر زیر گوشه ایی از کارهای هنری وی میباشد.

 

نقاش های دیواری از مناظر طبیعی (9 عکس)

نقاش های دیواری از مناظر طبیعی (9 عکس)

نقاش های دیواری از مناظر طبیعی (9 عکس)

نقاش های دیواری از مناظر طبیعی (9 عکس)

نقاش های دیواری از مناظر طبیعی (9 عکس)

نقاش های دیواری از مناظر طبیعی (9 عکس)

نقاش های دیواری از مناظر طبیعی (9 عکس)

نقاش های دیواری از مناظر طبیعی (9 عکس)

نقاش های دیواری از مناظر طبیعی (9 عکس)