این کشاورز مهربان در مزرعه خود خرگوش فلجی را پیدا کرده وتصمیم به نگهداری از آن را گرفت. او برای کمک به این حیوان تخته اسکیت بردی را تهیه نمود و آن را به پاهای خرگوش وصل کرد و به این صورت حیوان کوچک حالا قادر به راه رفتن است.

 

صندلی چرخدار برای خرگوش (

صندلی چرخدار برای خرگوش (

صندلی چرخدار برای خرگوش (

صندلی چرخدار برای خرگوش (

صندلی چرخدار برای خرگوش (

صندلی چرخدار برای خرگوش (

صندلی چرخدار برای خرگوش (