یک طرح خلاقانه توسط هنرمندی به نام  Moxy . پوستر هایی از لباس های خواننده های معروف. جالب اینجاست که در صورتی که اهل موسیقی باشید و این خواننده ها را بشناسید با دیدن لباس ها، آنها را بسرعت شناسایی خواهید کرد. 

 

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)

لباس های خواننده های معروف جهان (20 عکس)