پیدا کردن چهره ها در اطراف دنیای روزمره کار آسانی است ولی هنگامی که در جنگل هستید این کار سخت تر میشود. ولی دشوار تر از آن پیدا کردن درختانی اشکالی است که بتوان بر روی آنها چهره مورد نظر خود را طراحی کنید.  Carolin و Phil Goldstein دو هنرمندی هستند که این کار را کرده اند و آثاری بسیار دیدنی و جالب را از خود در جنگل های آلمان به جا گذاشته اند.

 

طراحی های جالب بر روی درختان زنده (8 عکس)

طراحی های جالب بر روی درختان زنده (8 عکس)

طراحی های جالب بر روی درختان زنده (8 عکس)

طراحی های جالب بر روی درختان زنده (8 عکس)

طراحی های جالب بر روی درختان زنده (8 عکس)

طراحی های جالب بر روی درختان زنده (8 عکس)

طراحی های جالب بر روی درختان زنده (8 عکس)

طراحی های جالب بر روی درختان زنده (8 عکس)