تصویر گر David Zinn در خیبان های میشیگان هنر خلاقانه و نقاشی های خیابانیش را به نمایش گذارد. این هنرمند با استفاده ازمحیط اطراف و خلاقیش این طرح های زیبا را پیاده نموده است.استفاده از ترک یا پستی و بلندی های خیابان و یا اشیاء پیدا شده با به کار گیری از زغال چوب و گچ این آثار زیبا را به وجود آورده است.

 

نقاشی های خیابانی جدید ( عکس)

نقاشی های خیابانی جدید ( عکس)

نقاشی های خیابانی جدید ( عکس)

نقاشی های خیابانی جدید ( عکس)

نقاشی های خیابانی جدید ( عکس)

نقاشی های خیابانی جدید ( عکس)

نقاشی های خیابانی جدید ( عکس)

نقاشی های خیابانی جدید ( عکس)