گربه خانگی COBY به این نوع از جانوران معنا و مفهوم دیگری بخشیده است. این گربه زیبا و دوست داشتنی با چشمان آبی اقیانوسی و کرک های سفید و نرم، زیبایی خارق العاده ایی را برای خود کسب نموده است.

 

چشمان محسور کننده کوبی(11 عکس)

چشمان محسور کننده کوبی(11 عکس)

چشمان محسور کننده کوبی(11 عکس)

چشمان محسور کننده کوبی(11 عکس)

چشمان محسور کننده کوبی(11 عکس)

چشمان محسور کننده کوبی(11 عکس)

چشمان محسور کننده کوبی(11 عکس)

چشمان محسور کننده کوبی(11 عکس)

چشمان محسور کننده کوبی(11 عکس)

چشمان محسور کننده کوبی(11 عکس)

چشمان محسور کننده کوبی(11 عکس)