هنرمند فرانسوی Jacques Duval-Brasseur مجموعه ایی زیبا از ترکیب موجودات مختلف مانند عقرب ،مارمولک و خرچنگ را بهبود بخشیده و با استفاده از فلز برنج این هنر و خلاقیت خود را مجسم نموده است. وی این مجموعه کاری را به عنوان میزهای زیبا و تزیینی به دوستداران این سبک کارها ارائه نموده است.

 

میزهایی با تزیین سخت پوستان (9 عکس)

میزهایی با تزیین سخت پوستان (9 عکس)

میزهایی با تزیین سخت پوستان (9 عکس)

میزهایی با تزیین سخت پوستان (9 عکس)

میزهایی با تزیین سخت پوستان (9 عکس)

میزهایی با تزیین سخت پوستان (9 عکس)

میزهایی با تزیین سخت پوستان (9 عکس)