بازیگر از بورکشایر Richard Stott که با نقص مادرزادی نادر به نام سنرم لهستان به دنیا آمده است. این نقص باعث تغییر شکل و بافت یکی از دستان وی شده است.تا به حال 15 با عملیات روی دستان وی انجام شده ولی این عمل اخیر یکی از موففقیت آمیز ترین برای وی بوده زمانی که پزشکان انگشتان پا را به دستان او پیوند زدند.

 

پیوند عجیب برای دست (5 عکس)

پیوند عجیب برای دست (5 عکس)

پیوند عجیب برای دست (5 عکس)

پیوند عجیب برای دست (5 عکس)

پیوند عجیب برای دست (5 عکس)