عکاس ژاپنی در یک حرکت جالب و خلاقانه از کودک خود که در خواب بوده عکس های زیبایی را تهیه نموده است.

 

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)

مدل های متنوع خوابیدن کودکان (18 عکس)