این پسر دو ساله نیجریه ایی با انواع بیماریها و انگل هایی که یک انسان را بیمار و از پا در میآورد در  خیابان به مدت 8 ماه سرگردان بود. خوشبختانه بخت و سرنوشت با این کودک بی پناه یار بوده و در 31 ژانویه توسط پزشکی کشف و نجات داده میشود. دلیل سرگردانی و بیپناهی این کودک این بوده که خانواده وی گان میکردند که او یک جادوگر است و در نهایت یک امدادگر دانمارکی کودک را از این موقعیت نجات میدهد.

 

 مجازاتی ظالمانه برای کودک متهم به جادوگری (10 عکس)

 مجازاتی ظالمانه برای کودک متهم به جادوگری (10 عکس)

 مجازاتی ظالمانه برای کودک متهم به جادوگری (10 عکس)

 مجازاتی ظالمانه برای کودک متهم به جادوگری (10 عکس)

 مجازاتی ظالمانه برای کودک متهم به جادوگری (10 عکس)

 مجازاتی ظالمانه برای کودک متهم به جادوگری (10 عکس)

 مجازاتی ظالمانه برای کودک متهم به جادوگری (10 عکس)

 مجازاتی ظالمانه برای کودک متهم به جادوگری (10 عکس)

 مجازاتی ظالمانه برای کودک متهم به جادوگری (10 عکس)

 مجازاتی ظالمانه برای کودک متهم به جادوگری (10 عکس)