مجسمه ساز Christopher Jobson در ویرجینیا مجسم های غول پیکری از 40 ریس جمهور های ایلات متحده را در زمینی بایر نصب نموده است.این موزه سنگی در پارکی با وسعت ده هزار هکتار راه اندازی شده است.

 

غول های سنگی از روئسای جمهور (9 عکس)

غول های سنگی از روئسای جمهور (9 عکس)

غول های سنگی از روئسای جمهور (9 عکس)

غول های سنگی از روئسای جمهور (9 عکس)

غول های سنگی از روئسای جمهور (9 عکس)

غول های سنگی از روئسای جمهور (9 عکس)

غول های سنگی از روئسای جمهور (9 عکس)

غول های سنگی از روئسای جمهور (9 عکس)

غول های سنگی از روئسای جمهور (9 عکس)