Stephanie Maldonado نام مربی سگی است که چندین بچه صاریغ بسیار کوچک پیدا کرد. مادر این صاریغ های کوچک کشته شده بود و این مربی میخواست از آنها مراقبت کند. اما کسی که مراقبت ویژه از این حیوانات را بر عهده گرفت سگ این مربی به نام Pretinha بود. این صاریغ ها آنقدر کوچک بودند که هنوز چشم هایشان باز نشده بود ولی به لطف نگهداری این سگ خوش قلب از آنها ، حالا از سر و کول مادردومشانبالا میروند و همراه او به گشت و گذار روزانه میروند.

 

سگی که از بچه صاریغ هایش نگهداری میکند !! (7 عکس)

سگی که از بچه صاریغ هایش نگهداری میکند !! (7 عکس)

سگی که از بچه صاریغ هایش نگهداری میکند !! (7 عکس)

سگی که از بچه صاریغ هایش نگهداری میکند !! (7 عکس)

سگی که از بچه صاریغ هایش نگهداری میکند !! (7 عکس)

سگی که از بچه صاریغ هایش نگهداری میکند !! (7 عکس)

سگی که از بچه صاریغ هایش نگهداری میکند !! (7 عکس)