هنرمندی خلاق به نام Talya Tomer-Schlesinger بعد از اینکه تصمیم میگیرد برای زیبا سازی محله خود کاری انجام دهد، دست به گلدوزی میزند البته نه بر روی پارچه بلکه بر روی نیمکت ها آهنی خیابانی ! او و چند تن از دوستانش بر روی این نیمکت ها گلدوزی هایی بسیار زیبا خلق می کنند تا محله خود را زیباتر کنند.

 

گلدوزی بر روی نیم کت های خیابان ! (12 عکس)

گلدوزی بر روی نیم کت های خیابان ! (12 عکس)

گلدوزی بر روی نیم کت های خیابان ! (12 عکس)

گلدوزی بر روی نیم کت های خیابان ! (12 عکس)

گلدوزی بر روی نیم کت های خیابان ! (12 عکس)

گلدوزی بر روی نیم کت های خیابان ! (12 عکس)

گلدوزی بر روی نیم کت های خیابان ! (12 عکس)

گلدوزی بر روی نیم کت های خیابان ! (12 عکس)

گلدوزی بر روی نیم کت های خیابان ! (12 عکس)

گلدوزی بر روی نیم کت های خیابان ! (12 عکس)