سکو های نفتی در دریای خزر باعث شده است که کشور آذربایجان بر روی این دریا شهری بنا کند تا کارمندان این سکو های نفتی بتوانند اوقات بهتری را در میان آب ها داشته باشند.این شهر که Neft Dashları نام دارد به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین شهرستان دریایی جهان شناخته میشود.

 

Neft Dashları شهری بر روی دریای خزر (7 عکس)

Neft Dashları شهری بر روی دریای خزر (7 عکس)

Neft Dashları شهری بر روی دریای خزر (7 عکس)

Neft Dashları شهری بر روی دریای خزر (7 عکس)

Neft Dashları شهری بر روی دریای خزر (7 عکس)

Neft Dashları شهری بر روی دریای خزر (7 عکس)

Neft Dashları شهری بر روی دریای خزر (7 عکس)