این مرد هندی به نام Suthara Devendra رکورد جهانی گینس را برای بیشترین انگشتان در جهان دارد.وی در مجموع 28 انگشت دارد که آنها را هدیه ایی از طرف خداوند می داند.

 

رکورد گینس برای انگشت (7 عکس)

رکورد گینس برای انگشت (7 عکس)

رکورد گینس برای انگشت (7 عکس)

رکورد گینس برای انگشت (7 عکس)

رکورد گینس برای انگشت (7 عکس)

رکورد گینس برای انگشت (7 عکس)

رکورد گینس برای انگشت (7 عکس)