جلیقه ای نجات پناهندگان در جزیره یونانی لزبوس تبدیل به پیام صلحی برای دنیا شد. طی یک عملیات  تمام جلیقه های نجات پناهندگانی که به این جزیره آمده بودند جمع آوری شد و پیام صلح غول پیکر و نارنجی رنگی را در این جزیره به وجود آورد که شاید این پیام تنها و تنها تلنگری به تمامی دنیا برای برقراری صلح بروی کره زمین باشد.

 

پیام صلح جهانی با جلیقه (7 عکس)

پیام صلح جهانی با جلیقه (7 عکس)

پیام صلح جهانی با جلیقه (7 عکس)

پیام صلح جهانی با جلیقه (7 عکس)

پیام صلح جهانی با جلیقه (7 عکس)

پیام صلح جهانی با جلیقه (7 عکس)

پیام صلح جهانی با جلیقه (7 عکس)