این گربه بامزه ، مبتلا به یک بیماری خاص است که باعث شده برای همیشه چشمانش لوچ باشد. اما همین چشم های عجیب ، چهره ای بسیار دوست داشتنی به او داده است و باعث شده تا یک کارمند در سندیگو عاشقش شود و برای همیشه از او نگهداری کند.

 

گربه ای بامزه با چشمانی لوچ ! (8 عکس)

گربه ای بامزه با چشمانی لوچ ! (8 عکس)

گربه ای بامزه با چشمانی لوچ ! (8 عکس)

گربه ای بامزه با چشمانی لوچ ! (8 عکس)

گربه ای بامزه با چشمانی لوچ ! (8 عکس)

گربه ای بامزه با چشمانی لوچ ! (8 عکس)

گربه ای بامزه با چشمانی لوچ ! (8 عکس)

گربه ای بامزه با چشمانی لوچ ! (8 عکس)