یکی از ثروتمندترین افراد Donald Trump از نیویورک از کل جهان است.اما با این همه پول هنوز نمیداند چگونه پنت هاوس خود را از حالت رنگ و رو رفتگی نجات دهد.

 

پنت هاوس ثروتمندترین فرد جهان (11 عکس)

پنت هاوس ثروتمندترین فرد جهان (11 عکس)

پنت هاوس ثروتمندترین فرد جهان (11 عکس)

پنت هاوس ثروتمندترین فرد جهان (11 عکس)

پنت هاوس ثروتمندترین فرد جهان (11 عکس)

پنت هاوس ثروتمندترین فرد جهان (11 عکس)

پنت هاوس ثروتمندترین فرد جهان (11 عکس)

پنت هاوس ثروتمندترین فرد جهان (11 عکس)

پنت هاوس ثروتمندترین فرد جهان (11 عکس)

پنت هاوس ثروتمندترین فرد جهان (11 عکس)

پنت هاوس ثروتمندترین فرد جهان (11 عکس)