دختر کلمبیایی Mowgli Sierra Gonzalez با سندرم هاچینسون-گیلفرد متولد شد.با وجود این واقعیت که او هنوز یک نوجوان بود این سندرم و را شبیه به یک نوجوان 13 ساله نشان میدهد اما سن اصلی وی 15 سال میباشد.اما او همه را شگفت زده کرد و تولد 15 سالگیش را جشن گرفت.

 

دختری در چنگال بیماری عجیب و خاموش(12 عکس)

دختری در چنگال بیماری عجیب و خاموش(12 عکس)

دختری در چنگال بیماری عجیب و خاموش(12 عکس)

دختری در چنگال بیماری عجیب و خاموش(12 عکس)

دختری در چنگال بیماری عجیب و خاموش(12 عکس)

دختری در چنگال بیماری عجیب و خاموش(12 عکس)

دختری در چنگال بیماری عجیب و خاموش(12 عکس)

دختری در چنگال بیماری عجیب و خاموش(12 عکس)

دختری در چنگال بیماری عجیب و خاموش(12 عکس)

دختری در چنگال بیماری عجیب و خاموش(12 عکس)