لیوان هایی که در تصاویر مشاهده می نمایید کار Tweet Kevin از ترکیه است.جنس این لیوان ها از سرامیک میباشد.

 

لیوان های مرگ (10 عکس)

لیوان های مرگ (10 عکس)

لیوان های مرگ (10 عکس)

لیوان های مرگ (10 عکس)

لیوان های مرگ (10 عکس)

لیوان های مرگ (10 عکس)

لیوان های مرگ (10 عکس)

لیوان های مرگ (10 عکس)

لیوان های مرگ (10 عکس)

لیوان های مرگ (10 عکس)