این پسر اندونزیایی از بالی با بازوی مصنوعی خود قادر به کار کردن است. او در یک جوشکاری کار میکند و با وجودی که بازوی خوی را از دست داده اما توانایی انجام این کار سخت را دارد.

 

زندگی مصنوعی پسر اندونزیایی (4 عکس)

زندگی مصنوعی پسر اندونزیایی (4 عکس)

زندگی مصنوعی پسر اندونزیایی (4 عکس)

زندگی مصنوعی پسر اندونزیایی (4 عکس)