هنرمند Julija Televičiūtė از ژاپن طراحی جالبی برای درختان بونسای انجام داده است. وی این درختان زیبا و فانتزی را به صورت شناور در هوا نگاه میدارد به گونه ایی که شما تصور میکنید که سحر یا جادوئی در کار است.روش کار این هنرمند بدین شکل است که میان نیمه پایینی که گلدان درختچه و در واقع پایه انرژی است و خود بنسای آهن ربایی تعبیه میشود بطوری که بونسای قادر خواهد بود که در هوا شناور بماند.البته این روش جالب تنها برای بونسای نیست و شما میتوانید با هرگیاهی که دلخواهتان است این روش را اعمال نمایید.

 

بونسای های شناور در هوا (6 عکس)

بونسای های شناور در هوا (6 عکس)

بونسای های شناور در هوا (6 عکس)

بونسای های شناور در هوا (6 عکس)

بونسای های شناور در هوا (6 عکس)

بونسای های شناور در هوا (6 عکس)