هنرمند Flóra Borsi  با استعداد خاص خود مجموعه جدیدی از هنر را خلق نموده است. این مجموعه در حقیقت نشان دهنده چهره های انسانی است که با سبک و هنری متفاوت با چهره های حیوانی ادغام گشته است.

 

پرتره ای خیره کننده از ادغام انسان و حیوان (6 عکس)

پرتره ای خیره کننده از ادغام انسان و حیوان (6 عکس)

پرتره ای خیره کننده از ادغام انسان و حیوان (6 عکس)

پرتره ای خیره کننده از ادغام انسان و حیوان (6 عکس)

پرتره ای خیره کننده از ادغام انسان و حیوان (6 عکس)

پرتره ای خیره کننده از ادغام انسان و حیوان (6 عکس)