این تصاویر متعلق به پشت صحنه فیلمی است که لئوناردو دیکاپریو بازی کرده و این گریم مربوز به حماه یک خرس به وی میباشد.

 

پشت صحنه گریم برای حمله خرس (7 عکس)

پشت صحنه گریم برای حمله خرس (7 عکس)

پشت صحنه گریم برای حمله خرس (7 عکس)

پشت صحنه گریم برای حمله خرس (7 عکس)

پشت صحنه گریم برای حمله خرس (7 عکس)

پشت صحنه گریم برای حمله خرس (7 عکس)

پشت صحنه گریم برای حمله خرس (7 عکس)