فضانورد Scott Kelly موفق به پرورش اولین گل در ایستگاه فضایی بین المللی فضا شد. در حال حاضر این گیاه در مرحله گل دهی میباشد.او اولین کسی است که موفق به رشد دادن گل در فضا شده است.

 

رشد نخستین گل در ایستگاه فضایی (2 عکس)

رشد نخستین گل در ایستگاه فضایی (2 عکس)