امام جماعت مسجد Aziz Mahmud Hüdayi در ترکیه که Mustafa Efe نام دارد درب مسجد خود را به روی گربه های خیابانی باز گذاشته است تا در سرمای زمستان مکانی برای گرم شدن داشته باشند. در این مسجد مسلمانان استانبول در کنار گربه ها نماز می خوانند و عبادت می کنند.

 

نماز و عبادت در مسجد و در کنار گربه ها !! (8 عکس)

نماز و عبادت در مسجد و در کنار گربه ها !! (8 عکس)

نماز و عبادت در مسجد و در کنار گربه ها !! (8 عکس)

نماز و عبادت در مسجد و در کنار گربه ها !! (8 عکس)

نماز و عبادت در مسجد و در کنار گربه ها !! (8 عکس)

نماز و عبادت در مسجد و در کنار گربه ها !! (8 عکس)

نماز و عبادت در مسجد و در کنار گربه ها !! (8 عکس)

نماز و عبادت در مسجد و در کنار گربه ها !! (8 عکس)