مربی رایانه Zach Rule بیست و شش سال سن دارد و از کودکی با مشکل بدنی استخوان های شکننده متولد شد و به همین علت نیز پاهایش را قطع کردند. وی در حال حاضر یک ورزشکار و همزمان مربی کامپیوتر نیز میباشد.

 

هیچ چیز غیر ممکن نیست (9 عکس)

هیچ چیز غیر ممکن نیست (9 عکس)

هیچ چیز غیر ممکن نیست (9 عکس)

هیچ چیز غیر ممکن نیست (9 عکس)

هیچ چیز غیر ممکن نیست (9 عکس)

هیچ چیز غیر ممکن نیست (9 عکس)

هیچ چیز غیر ممکن نیست (9 عکس)

هیچ چیز غیر ممکن نیست (9 عکس)

هیچ چیز غیر ممکن نیست (9 عکس)