تصویرگر با استعداد سوئدی  Alexander Jansson بهترین مجموعه از کارهای خود را با موضوع افسانه های مرموز و داستان های پریان به اجرا گذاشته است.

 

تصاویر افسانه ایی از داستان های پریان (11 عکس)

تصاویر افسانه ایی از داستان های پریان (11 عکس)

تصاویر افسانه ایی از داستان های پریان (11 عکس)

تصاویر افسانه ایی از داستان های پریان (11 عکس)

تصاویر افسانه ایی از داستان های پریان (11 عکس)

تصاویر افسانه ایی از داستان های پریان (11 عکس)

تصاویر افسانه ایی از داستان های پریان (11 عکس)

تصاویر افسانه ایی از داستان های پریان (11 عکس)

تصاویر افسانه ایی از داستان های پریان (11 عکس)

تصاویر افسانه ایی از داستان های پریان (11 عکس)

تصاویر افسانه ایی از داستان های پریان (11 عکس)