این سازه غول پیکر آهنی با ارتفاع 1116 متر از سطح دریا واقع در جمهوری چک میباشد که بزرگترین سازه آهنی تا کنون میباشد.

 

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)

سازه ایی غول پیکر و باورنکردنی (13 عکس)