برای باز سازی یک منزل قدیمی در رتردام آرشیتکت زک (Zecc) از استدیو معماری (Rolf.fr ) کمک گرفت تا این منزل قدیمی را به یک شاهکار معماری تبدیل کنند. این منزل در سه طبقه باز سازی شد که طبقه سوم آن همان سقفش است که به یک باغچه تبدیل شده است.

 

 

طراحی و معماری ساختمان مروارید سیاه (13 عکس)

طراحی و معماری ساختمان مروارید سیاه (13 عکس)

طراحی و معماری ساختمان مروارید سیاه (13 عکس)

طراحی و معماری ساختمان مروارید سیاه (13 عکس)

طراحی و معماری ساختمان مروارید سیاه (13 عکس)

طراحی و معماری ساختمان مروارید سیاه (13 عکس)

طراحی و معماری ساختمان مروارید سیاه (13 عکس)

طراحی و معماری ساختمان مروارید سیاه (13 عکس)

طراحی و معماری ساختمان مروارید سیاه (13 عکس)

طراحی و معماری ساختمان مروارید سیاه (13 عکس)

طراحی و معماری ساختمان مروارید سیاه (13 عکس)

طراحی و معماری ساختمان مروارید سیاه (13 عکس)