Andrzej Novosiolov مردی اوکراینی است که یک شب از شدت احساس گرما در پاهایش به بیرون از خانه رفت و پا برهنه بر روی برف ها قدم زد، هرچند که ابتدا پاهایش به خاطر سرما درد گرفت ولی بعد از چند دقیقه این کار کاملا برایش عادی شد. او پس از آن حتی سر کار هم پا برهنه می رود ، هرچند زیاد پیش می آید که اشیاء تیز در خیابان ها به پاهای برهنه او آسیب بزند ولی او از این روش زندگی کردنش پشیمون نشده و اکنون حدود 10 سال است که اینگونه زندگی می کند.

 

مردی که 10 سال پا برهنه زندگی میکند ! (4 عکس)

مردی که 10 سال پا برهنه زندگی میکند ! (4 عکس)

مردی که 10 سال پا برهنه زندگی میکند ! (4 عکس)

مردی که 10 سال پا برهنه زندگی میکند ! (4 عکس)