طراحی و نورپردازی جدیدی که توسط استدیو طراحی و مهندسی تراست این دیزاین (Trustindesign) انجام گرفته در واقع از شبکه های نورون های عصبی الهام گرفته شده است. با توجه به ساختار این نوع نورپردازی ، میتوان از آن در هر نوع فضایی و هر شدت نور دهی مورد نیاز استفاده کرد زیرا محدودیتی در نحوه چینش شاخه های این سازه وجود ندارد. این پروژه برای کتابخانه گرامونت(Grammont ) در روئن فرانسه انجام شده است.  (وب سایت استدیو )

 

نور پردازی مدرن توسط شبکه های عصبی (8 عکس)

نور پردازی مدرن توسط شبکه های عصبی (8 عکس)

نور پردازی مدرن توسط شبکه های عصبی (8 عکس)

نور پردازی مدرن توسط شبکه های عصبی (8 عکس)

نور پردازی مدرن توسط شبکه های عصبی (8 عکس)

نور پردازی مدرن توسط شبکه های عصبی (8 عکس)

نور پردازی مدرن توسط شبکه های عصبی (8 عکس)

نور پردازی مدرن توسط شبکه های عصبی (8 عکس)