طراح مبلمان Alexandre Chapelin برای کارهای خود از محیط و پیرامونش الهام میگیرد. نمونه کارهایی که در تصویر مشاهده مینمایید الهام گرفته شده از سنگ رزین است که در قسمت های عمیق ،تاریک و پرشیب اقیانوس ها تشکیل می شوند و ماده ایی معدنی و کمیاب میباشد.همانطور که در عکس ها مشخص است رنگ تیره در لایه هایی زیرین قرار میگیرد به تبعیت از رزین واقعی و سپس رنگ ها با بالاتر رفتن لایه ها کم رنگ تر می شوند.

 

طراحی با الهام از سنگی اقیانوسی (8 عکس)

طراحی با الهام از سنگی اقیانوسی (8 عکس)

طراحی با الهام از سنگی اقیانوسی (8 عکس)

طراحی با الهام از سنگی اقیانوسی (8 عکس)

طراحی با الهام از سنگی اقیانوسی (8 عکس)

طراحی با الهام از سنگی اقیانوسی (8 عکس)

طراحی با الهام از سنگی اقیانوسی (8 عکس)

طراحی با الهام از سنگی اقیانوسی (8 عکس)