Dracula simia نوعی ارکیده بسیار نادر در ژاپن است که بسیار شبیه چهره میمون هاست. این گل را نیز به نام ارکیده میمونی نیز می شناسند.

 

گلی که شبیه چهره میمون است (9 عکس)

گلی که شبیه چهره میمون است (9 عکس)

گلی که شبیه چهره میمون است (9 عکس)

گلی که شبیه چهره میمون است (9 عکس)

گلی که شبیه چهره میمون است (9 عکس)

گلی که شبیه چهره میمون است (9 عکس)

گلی که شبیه چهره میمون است (9 عکس)

گلی که شبیه چهره میمون است (9 عکس)

گلی که شبیه چهره میمون است (9 عکس)