Owakudani یکدره با آب جوش در ژاپن است که در دهانه بزرگ آتشفشانی 3 هزار ساله قرار دارد. هرساله افراد زیادی برای خوردن تخم مرغ های سیاهی که در این دره آب پز شده اند به این مکان سفر می کنند. اعتقاد برخی مکردم ژاپن بر این است که این تخم مرغ ها نه تنها معمولی نیستند بلکه عرفانی و متعلق به جهانی دیگرند. در صورتی که این تخم مرغ های سیاه ، همان تخم مرغ معمولی است که با آب پز شدن در این آب ها پوسته اش سیاه میشود.

 

تخم مرغ های آب پز سیاه در ژاپن !! (5 عکس)

تخم مرغ های آب پز سیاه در ژاپن !! (5 عکس)

تخم مرغ های آب پز سیاه در ژاپن !! (5 عکس)

تخم مرغ های آب پز سیاه در ژاپن !! (5 عکس)

تخم مرغ های آب پز سیاه در ژاپن !! (5 عکس)