هفته چهارم مسابقات کورس پائیزی سوارکاری در شش دوره رقابتها برای دریافت 165 میلیون ریال جوایز نقدی زیر نظر فدارسیون سوارکاری و هیئت سوارکاری استان گلستان عصر روز پنج شنبه در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس برگزار شد.

(منبع : مهر)

 

 

مسابقات اسب دوانی ایران - گنبد کاووس

مسابقات اسب دوانی ایران - گنبد کاووس

مسابقات اسب دوانی ایران - گنبد کاووس

مسابقات اسب دوانی ایران - گنبد کاووس

مسابقات اسب دوانی ایران - گنبد کاووس

مسابقات اسب دوانی ایران - گنبد کاووس

مسابقات اسب دوانی ایران - گنبد کاووس

مسابقات اسب دوانی ایران - گنبد کاووس

مسابقات اسب دوانی ایران - گنبد کاووس

مسابقات اسب دوانی ایران - گنبد کاووس

مسابقات اسب دوانی ایران - گنبد کاووس

مسابقات اسب دوانی ایران - گنبد کاووس