این باشگاه تناسب اندام  به کمک یک موسسه خیریه دامپزشکی  برای حیوانات خانگی که دچار اضافه وزن شده اند شکل گرفته و تا حال حاضر توانسته به 95 حیوان که دچار چاقی شده اند در کم کردن وزن کمک بزرگی نماید.

 

باشگاه تناسب اندام حیوانات (12 عکس)

باشگاه تناسب اندام حیوانات (12 عکس)

باشگاه تناسب اندام حیوانات (12 عکس)

باشگاه تناسب اندام حیوانات (12 عکس)

باشگاه تناسب اندام حیوانات (12 عکس)

باشگاه تناسب اندام حیوانات (12 عکس)

باشگاه تناسب اندام حیوانات (12 عکس)

باشگاه تناسب اندام حیوانات (12 عکس)

باشگاه تناسب اندام حیوانات (12 عکس)