هنرمندی به نام John Brown به جمع آوری و استفاده از فلزات پوسیده و قراضه ، مجسمه هایی بسیار زیبا از حشرات و پرندگام میسازد که حتی می تواند گفت چشمتان را خیره می کنند.این هنرمند جوان استعداد خاصی در ساخت این مجسمه ها دارد و کارش را به بهترین نحو ممکن انجام می دهد.

 

حشرات و پرنده هایی زیبا با فلز های قراضه (8 عکس)

حشرات و پرنده هایی زیبا با فلز های قراضه (8 عکس)

حشرات و پرنده هایی زیبا با فلز های قراضه (8 عکس)

حشرات و پرنده هایی زیبا با فلز های قراضه (8 عکس)

حشرات و پرنده هایی زیبا با فلز های قراضه (8 عکس)

حشرات و پرنده هایی زیبا با فلز های قراضه (8 عکس)

حشرات و پرنده هایی زیبا با فلز های قراضه (8 عکس)

حشرات و پرنده هایی زیبا با فلز های قراضه (8 عکس)