دختر 8 ساله کوچکی به نام Safyre Terry ، سال گذشته در یک آتش سوزی پدر و خواهران خود را از دست داد و خودش دچار سوختگی بسیار شدید در 75 درصد از بدنش شد. پس از مدت کوتاهی دکتر ها مجبور به قطع یک دست و یک پای این دختر کوچک شدند تا بتوان زندگیش را نجات داد. اما این فرشته کوچک همچنان به زندگی امیدوار است و کنار عمه اش زندگی می کند. او پس از دیدن یک درخت کریسمس ساخته شده از کارت پستال ها در یک مغازه به امه اش گفت بسیار دوست دارد که چنین درختی از کارت پستال های خودش بسازد ولی عمع اش میدانست که آنها هیچوقت اینقدر کارت پستال دریافت نمی کنند برای همین این ماجرارا در اینترنت گذاشت و بعد از آن بیشتر کسانی که داستان این دختر کوچک را خواندند کارت پستالی برای او فرستادند تا او بتواند به آرزوی کوچک خود برسد.

 

قربانی کوچک آتش سوزی در آرزوی کریسمس (6 عکس)

قربانی کوچک آتش سوزی در آرزوی کریسمس (6 عکس)

قربانی کوچک آتش سوزی در آرزوی کریسمس (6 عکس)

قربانی کوچک آتش سوزی در آرزوی کریسمس (6 عکس)

قربانی کوچک آتش سوزی در آرزوی کریسمس (6 عکس)

قربانی کوچک آتش سوزی در آرزوی کریسمس (6 عکس)