هنرمندی به نام Darryl Cox ، با استفاده از تنه خشک شده درختان موجود در جنگل، قاب عکس هایی بسیار زیبا و قابل توجه ساخته است.

 

ساخت قاب عکس با تنه درختان جنگلی (10 عکس)

ساخت قاب عکس با تنه درختان جنگلی (10 عکس)

ساخت قاب عکس با تنه درختان جنگلی (10 عکس)

ساخت قاب عکس با تنه درختان جنگلی (10 عکس)

ساخت قاب عکس با تنه درختان جنگلی (10 عکس)

ساخت قاب عکس با تنه درختان جنگلی (10 عکس)

ساخت قاب عکس با تنه درختان جنگلی (10 عکس)

ساخت قاب عکس با تنه درختان جنگلی (10 عکس)

ساخت قاب عکس با تنه درختان جنگلی (10 عکس)

ساخت قاب عکس با تنه درختان جنگلی (10 عکس)