تصویر گر خلاق کودکان جیسون راتلیف ابر قهرمانان کودکان را در قالب سایه آنان به تصویر کشیده است.هدف این هنرمند به تصویر کشیدن شگفتی های دوران کودکی است و تخیل های بزرگ و زیبای کودکانه برای یک ابر قهرمان شدن است.

 

ابر قهرمانان در بیرون دنیای تخیلی کودکان (10 عکس)

ابر قهرمانان در بیرون دنیای تخیلی کودکان (10 عکس)

ابر قهرمانان در بیرون دنیای تخیلی کودکان (10 عکس)

ابر قهرمانان در بیرون دنیای تخیلی کودکان (10 عکس)

ابر قهرمانان در بیرون دنیای تخیلی کودکان (10 عکس)

ابر قهرمانان در بیرون دنیای تخیلی کودکان (10 عکس)

ابر قهرمانان در بیرون دنیای تخیلی کودکان (10 عکس)

ابر قهرمانان در بیرون دنیای تخیلی کودکان (10 عکس)

ابر قهرمانان در بیرون دنیای تخیلی کودکان (10 عکس)

ابر قهرمانان در بیرون دنیای تخیلی کودکان (10 عکس)